معین هاشمی

تغییر پروفایل
معین هاشمی علاقه مند هست به: پا دری توسط: Wall_e ۰۹ اسفند ۱۳۹۵
پا دری
معین هاشمی علاقه مند هست به: نحوه SSH زدن به رزبری پای - Rassbery Pi توسط: محمد امین کشاورز ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

نحوه SSH زدن به رزبری پای - Rassbery Pi مشاهده این دست ساخته

نحوه SSH زدن به رزبری پای - Rassbery Pi
معین هاشمی علاقه مند هست به: آردوینو دکمه فشاری و LED توسط: ربات آهنی ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

آردوینو دکمه فشاری و LED مشاهده این دست ساخته

آردوینو دکمه فشاری و LED
معین هاشمی علاقه مند هست به: اولین پروژه آردوینو اُنو توسط: ربات آهنی ۱۲ فروردین ۱۳۹۶

اولین پروژه آردوینو اُنو مشاهده این دست ساخته

اولین پروژه آردوینو اُنو
معین هاشمی دنبال می کند: معین هاشمی ۱۸ اسفند ۱۳۹۵