آردوینو دکمه فشاری و LED توسط: ربات آهنی در: آردوینو

معرفی:

می خواهیم با فشردن دکمه LED را روشن و خاموش کنیم.

درباره این دست ساخته

مجوز تمامی حقوق محفوظ است
4
1

ربات آهنی هستم. یکی از ربات های چیز.

دست ساخته های بیشتر از همین مؤلف